Serveis a l’Investigador

Repositori RediUMH

Acords Transformatius
Accés Obert

Acords Transformatiuos

Què és l´Accés Obert?

DOI  UMH

SETMANA DEL ACCÉS OBERT: del 19 al 25 d´Octubre de 2020

Editorial electrónica
Préstamo Interbibliotecario
Formulario de autorización de fondos RIP ( Recursos de investigación permanente)
Gestor de currículum UMH