Preguntes freqüents

Pregunta:…Quin text legal regula la propietat intel·lectual a Espanya? 

Resposta:…El Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que actualment està en vigor si bé ha sigut objecte de diverses modificacions.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Que pot ser objecte d’una obra intel·lectual?

Resposta:…Totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’invente en el futur. Per exemple: els llibres, fullets, discursos, conferències, les composicions musicals, les obres teatrals, les obres cinematogràfiques, les escultures i les obres plàstiques, els projectes, plans i dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria; els gràfics i mapes, les obres fotogràfiques, els programes d’ordinador, i fins i tot el títol d’una obra, quan siga original.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Totes les obres intel·lectuals estan protegides per la llei de propietat intel·lectual?

Resposta:…No. En concret, no són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors.

(Novembre 2016)

Pregunta:… A més de les obres originàries, El dret d’autor pot protegir un altre tipus d’obres?

Resposta:…Si. També són objecte de propietat intel·lectual les traduccions i adaptacions; les revisions, actualitzacions i anotacions; els compendis, resums i extractes; els arranjaments musicals; i, en general, qualsevol transformació d’una obra literària, artística o científica.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Quins tipus de drets em corresponen com a autor d’una obra intel·lectual?

Resposta:…La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial, que atribueixen a l’autor la seua plena disposició i el dret a explotar-la sense més limitacions que les establides en la Llei. Els primers, més coneguts com a drets morals, són irrenunciables i inalienables. Els drets patrimonials deriven de l’explotació de l’obra i poden ser cedits a tercers.

(Novembre 2016)

Pregunta:…En què consisteixen els drets morals d’autor?

Resposta:…Permeten a l’autor decidir si la seua obra ha de ser divulgada o no; determinar si tal divulgació ha de fer-se amb el seu nom, sota pseudònim o signe, o de manera anònima; exigir el reconeixement de la seua condició d’autor de l’obra; exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella que supose perjudici als seus legítims interessos o menyscapte a la seua reputació; modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d’interés cultural; retirar l’obra del comerç, per canvi de les seues conviccions intel·lectuals o morals; i accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra quan es trobe en poder d’un altre.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Quins són els drets d’explotació?

Resposta:…El dret de de reproducció, el de distribució, el de comunicació pública i el de transformació. Parell que un tercer puga dur a terme algun d’aqueixos drets necessitarà l’autorització de l’autor de l’obra.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Si pretenc dur a terme la reproducció, distribució, comunicació pública o la transformació d’una obra aliena, necessite l’autorització de l’autor d’aquesta?

Resposta:…Si, excepte en els casos expressament previstos en la Llei de Propietat intel·lectual. És el que es coneix com a “límits” al dret d’autor. Per exemple, el límit legal de còpia privada significa que la reproducció d’obres ja divulgades, quan es duga a terme per una persona física per al seu ús privat i sense fins comercials, i es realitze a partir d’obres a les quals haja accedit legalment, no necessita autorització de l’autor.

Per exemple, tampoc necessiten autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública d’obres ja divulgades que es realitzen en benefici de persones amb discapacitat, sempre que els mateixos manquen de finalitat lucrativa, guarden una relació directa amb la discapacitat de què es tracte, es duguen a terme mitjançant un procediment o mitjà adaptat a la discapacitat i es limiten al que aquesta exigeix.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Puc transmetre a una altra persona els meus drets d’explotació?

Resposta:…Sí. La cessió dels mateixos ha de realitzar-se per escrit i quedaria limitada al dret o drets cedits, a les modalitats d’explotació expressament previstes i al temps i àmbit territorial que es determinen.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Qui pot cedir aqueixos drets?

Resposta:…Els autors majors d’edat i també els autors menors de díhuit anys i majors de setze, sempre que visquen de manera independent amb el consentiment dels seus pares o tutors o amb autorització de la persona o institució que els tinguen al seu càrrec.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Puc introduir una cita procedent d’una obra científica en la meua obra?

Resposta:…És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments (xicotets fragments d’una obra, un extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa) d’altres alienes, sempre que es tracte d’obres ja divulgades i la seua inclusió es realitze a títol de cita o per a la seua anàlisi, comentari o judici crític. Tal utilització només podrà realitzar-se amb finalitats docents o d’investigació, en la mesura justificada per la fi d’aqueixa incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Puc introduir una cita literària en la meua obra científica?

Resposta:…Aquest tipus de cites no cau dins de l’excepció prevista en la llei. Això significa que si una persona vol introduir una cita per a adornar la seua obra (per exemple en la introducció) necessita comptar amb el consentiment de l’autor, llevat que la cita es trobe en una obra que ja estiga en el domini públic.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Quant duren els drets d’explotació?

Resposta:…Aquests drets duren tota la vida de l’autor i setanta anys després de la seua mort o declaració de defunció.

(Novembre 2016)

Pregunta:…En quin moment es considera que una obra  entra en el domini públic?

Resposta:…Una vegada extingit el dret per al seu autor, és a dir, 70 anys després de la seua mort o declaració de defunció.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Què suposa que una obra estiga en el domini públic?

Resposta:…Que podrà ser utilitzada per qualsevol, sempre que es respecte la seua autoria i integritat.

(Novembre 2016)

Pregunta:…En què consisteix l’accés obert(*open *access)?

Resposta:…A penjar obertament en internet la nostra producció científica, permetent que tots puguen llegir-la, descarregar-la, copiar-la, imprimir-la, distribuir-la o dur a terme els usos de la mateixa que s’hagueren previst.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Quins beneficis té publicar en obert?

Resposta:…Les obres que es publiquen en obert tenen major visibilitat i per tant major índex d’impacte. A més, això facilita l’accés a la investigació de qualsevol persona.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Com puc publicar en obert?

Resposta:…A través de les revistes d’accés obert o a través dels repositoris institucionals, com el *RediUMH.

(Novembre 2016)

Pregunta:…Tenen els alumnes drets d’autor sobre les seues obres (treballs, anotacions, resums, tesis, etc.?

Resposta:…Si. Segons els arts. 7 i 8 del RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, els estudiants universitaris tenen dret al reconeixement de l’autoria dels treballs elaborats durant els seus estudis, incloent tant el Treball Fi de Grau com els treballs previs d’investigació, així com a la protecció intel·lectual d’aquests. Igual succeeix amb els estudiants de Màster (art. 9).

(Novembre 2016)

Pregunta:… Si vull incloure en el meu llibre les fotos d’un altre autor necessite el seu consentiment?

Resposta:…Amb caràcter general sí. No obstant això, no serà necessari comptar amb aquest consentiment sempre que es complisquen els següents requisits:

  • Que l’obra on s’introduiran aqueixes fotos tinga fins docents o d’investigació.
  • Es tracte de fotos ja divulgades.
  • S’incloguen les fotos a títol de cita o anàlisi, comentari o judici crític.
  • Se cite la font i el nom de l’autor de les fotos utilitzades.

I si les fotos foren tan antigues que ja estigueren en el domini públic (hagen passat 70 anys després de la mort del seu autor) es poden utilitzar sense problema, sempre que es respecte la seua autoria i integritat.

(Novembre 2016)