Política de Qualitat

Segons el Reglament de Règim Intern de la Biblioteca de la Universitat Miguel Hernàndez, “La biblioteca té com a objectiu principal la difusió i l’assegurament de l’accés, per a tota la Comunitat Universitària, a la informació i la documentació necessàries per al desenvolupament de l’estudi, la docència, la recerca, l’extensió cultural i altres activitats necessàries per a la consecució dels objectius de la Universitat. Igualment, s’assegurarà de la formació de la Comunitat en l’ús d’aquests recursos d’informació i col·laborarà en els processos de creació del coneixement, per al que comptarà amb els mitjans i eines necessàries a tals finalitats”.

Aquesta missió i visió del servei implica, abans de res, el desenvolupament de les activitats amb una clara vocació de servei a l’usuari que compromet totes les seues activitats i que està en l’arrel mateixa de la professió bibliotecària.

Per açò, la Biblioteca cerca, per la seua pròpia naturalesa, la millora contínua en les seues activitats i l’excel·lència en el servei, amb l’objectiu que l’usuari, la seua raó de ser, satisfaça les seues necessitats més enllà de les seues expectatives.

D’aquesta forma, la biblioteca adopta un sistema de gestió de qualitat que es basa, com la resta de la UMH, en el model EFQM, la qual cosa ha portat al fet que la universitat obtinga i renove el Segell d’Excel·lència Europea 500+ pel seu Sistema de Gestió, atorgat per *AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), per concessió del Club Excel·lència en Gestió.

Aquest sistema de Gestió de Qualitat s’articula entorn de dos documents bàsics: l’IV Pla de Qualitat i, en el marc d’aquest, per a l’àmbit de la gestió i amb vista al seu desenvolupament, el V Pla Director.

Per a assegurar la qualitat dels diferents serveis, i emanats de tots dos plans, la Biblioteca signa cada any el Pacte per la Qualitat, obligant-se a complir amb uns indicadors establits, mentre que el seu compromís davant la Comunitat Universitària s’especifica en la seua Carta de Serveis.

Documents:

Relacionats