Docimoteca

NORMES DE FUNCIONAMENT DELS TEXTOS DE DOCIMOTECA:

A fi d’agilitar la consulta i/o préstec, si es coneix per endavant quina prova/s es desitja consultar, ha d’indicar-se en l’e-mail de petició de cita.

 • L’ús prioritari de les proves disponibles en la Docimoteca és la docència, enfront d’altres aplicacions com la investigació, el diagnòstic o la consulta. Així, en cas de coincidència en el temps de diverses peticions de préstec d’una prova, tindrà preferència l’ús docent.
 • El període de préstec de les proves disponibles en la Docimoteca tindrà una duració d’un mes, aplicant-se les mateixes mesures correctores per l’incompliment dels terminis de devolució que per a qualsevol altre tipus de document de la Biblioteca.
 • Consulta de la Docimoteca per:
   1. Professors amb la titulació de Psicologia.
   2. Professors amb altres titulacions relacionades amb l’ús de proves d’avaluació psicològica.
   3. Estudiants de grau i postgrau de Psicologia.
   4. Estudiants de grau i postgrau d´altres titulacions relacionades amb l’ús de proves d’avaluació psicològica, sempre que compten amb una autorització per a realitzar aquesta consulta per part d’un professor responsable.
 • Préstec fora de la Docimoteca a:
   1. Professors del Departament de Psicologia de la Salut docents en grau i/o postgrau de Psicologia.
   2. Estudiants de postgrau de Psicologia i becaris d’investigació de Psicologia, amb l’autorització d’un professor que es farà responsable d’aquest préstec.
 • Queda terminantment prohibit alterar el contingut del material. Els usuaris no podran escriure en cap cas en les fulles de resposta i/o de perfil, com tampoc podran extraure cap de les parts o peces de les quals conste la prova. Corren per compte i càrrec dels usuaris les despeses ocasionades per l’ús indegut dels materials.
 • Queda terminantment prohibit reproduir (fotocopiar, escanejar, fotografiar…) cap dels continguts de les proves. Corre per compte i càrrec dels usuaris la responsabilitat legal derivada dels drets de copyright.