Préstec intercampus

El servei de préstec de la Biblioteca de la Universitat Miguel Hernàndez es complementa amb un servei de préstec entre els diferents campus, obert als membres de la Comunitat Universitària, amb dues variants:

Préstec de llibres entre les diferents biblioteques

Assegura als nostres usuaris el préstec i la devolució dels fons bibliogràfics i documentals que pertanyen a la UMH, independentment de la ubicació del document i de l’usuari, des de qualsevol dels punts de servei bibliotecari. Aquest préstec no podrà ser efectiu amb caràcter immediat, perquè estarà subjecte al transport dels mateixos entre els dos centres.

Per a utilitzar aquest servei, bastarà sol·licitar-lo en qualsevol dels taulells de biblioteca, indicant l’obra que es necessita amb la referència (signatura topogràfica) del catàleg. Aquest préstec queda subjecte a la mateixa Normativa que el préstec normal, present com a Annex del Reglament de la Biblioteca, quedant expressament exclosos del mateix els títols que es troben disponibles en el centre on es realitza la petició.

Artícles de revistes no disponibles en format electrònic

A través d’aquest servei els membres de la Comunitat Universitària poden sol·licitar còpies d’articles de revistes situades en qualsevol Biblioteca de la UMH, sense necessitat de desplaçar-se, amb excepció d’aquelles revistes que compten amb accés electrònic o es troben en suport paper en la seua pròpia biblioteca de Campus.

Les sol·licituds de Préstec Intercampus es realitzaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la biblioteca on es trobe l’article d’interés per a l’usuari. 

Heu de recordar que:

  • Únicament es poden sol·licitar còpies d’articles de revistes que no es troben a la Biblioteca a la qual pertany l’usuari.
  • Els materials obtinguts a través d’aquest Servei només podran ser utilitzats per a ús privat, docent o d’investigació.
  • La reproducció i l’ús de les reproduccions es faran d’acord amb la legislació vigent sobre propietat intel·lectual i amb els acords internacionals

Aquests dos serveis són gratuïts per a tots els usuaris de la UMH, i no s´han de confondre amb el de Préstec Interbibliotecari, que ens permet accedir a llibres i documents presents en altres biblioteques del món.

Per a saber més… 

Relacionats…