Comissió de Biblioteques

La Comissió de Biblioteques és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu pel qual la Comunitat Universitària participa en la planificació, desenvolupament i gestió de la Biblioteca de la Universitat.

Es compon per:

  • El Rector o Vicerector en qui delegue, que la presideix.
  • El Gerent de la Universitat.
  • Els Directors de Departament, que podran delegar en els Sotsdirectors de Departament.
  • Els Directors d’Institut Universitari, que podran delegar en els Sotsdirectors d’Institut.
  • El Delegat General d’Estudiants.
  • Un representant del personal d’administració i serveis, triat per la Junta de Personal Funcionari d’Administració i Serveis.
  • El Director de la Biblioteca.
  • Un Secretari, triat pel Director de la Biblioteca d’entre els seus sotsdirectors.El seu funcionament i competències es regula per l’Annex I al Reglament de la Biblioteca, denominat Reglament de Règim Intern de la Comissió de Biblioteques.

Actes de la comissió de Biblioteca

Per a conéixer més

Destacats

Buval Consorcio de Bibliotecas Universitarias Valencianas

Recursos-e

Renovar préstamo

Repositorio RediUMH

Biblioguías